โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

   

Main Menu  

   

JEvents - Calendar Module  

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
   

mod_thai25clock  

   

อุณหภูมิ - อากาศ  

next
prev
   

สลากกินแบ่งรัฐบาล  

next
prev
   

ราคาน้ำมัน  

next
prev
   

กลุ่มทดลอง  

   

อัตราแลกแปลี่ยนเงิน  

   

poll  

โหวตให้ด้วยจ๊ะ.......

น่าค้นหาผู้พัฒนาเซ็บไซต์นี้...

  • น่าค้นหามากที่สุด
  • น่าค้นหามาก
  • เฉยๆ
  • น่าค้นหาน้อย
  • ไม่น่าค้นหาเลย
   

แอพพลิเคชั่น ห้องเรียน 4.0  

   

ทรูปลูกปัญญาเด็กไทย  

next
prev
   

ข่าวโรงเรียน ข่าวเทคโนโลยี  

next
prev
   

ข่าวหนังสือพิมพ์  

next
prev
   

วีดีโอ e-book

{jcomments on}

 

   

บทความวิจัยการศึกษา

   
ภาคผนวก

ภาคผนวก (0)

ภาคผนวก ก การวัดความรู้พื้นฐาน เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
การเปรียบเทียบคะแนนการวัดความรู้พื้นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แปลผลจาก SPSS
ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผลแบบประเมินชุดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)
วิเคราะห์คุณภาพแผนการสอนห้องควบคุม
วิเคราะห์แผนการสอนห้องเรียนกลับด้าน วิธีสอนแบบร่วมมือ ห้องทดลอง
ผลวิเคราะห์ข้อสอบ ioc pretest  
   
ผลวิเคราะห์ข้อสอบ ioc posttest  
 
ผลวิเคราะห์ข้อสอบ ioc แบบทดสอบย่่อย  
   
ค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกข้อสอบ pretest
ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ pretest ทั้งฉบับ
ตารางสรุป ค่า p ค่า r ค่า kr-20 ข้อสอบ pretest
ค่าความยากง่าย(ค่า p) ข้อสอบ posttest  
   
ค่าอำนาจจำแนก(ค่า r) ของข้อสอบ posttest  
   
ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ(kr-20) ของข้อสอบ posttest  
   
ตารางแปลผล ค่า p ค่า r และ ค่า kr-20 ข้อสอบ posttest  
   
ค่าความยากง่าย ( p ) แบบทดสอบย่อย ระหว่างเรียน 19 แบบทดสอบ  
   
ค่า อำนาจจำแนก (r) แบบทดสอบย่อย ระหว่างเรียน 19 แบบทดสอบ  
 แบบทดสอบย่อยที่ 1  แบบทดสอบย่อยที่ 11
แบบทดสอบย่อยที่ 2 แบบทดสอบย่อยที่ 12
แบบทดสอบย่อยที่ 3 แบบทดสอบย่อยที่ 13
แบบทดสอบย่อยที่ 4 แบบทดสอบย่อยที่ 14
แบบทดสอบย่อยที่ 5 แบบทดสอบย่อยที่ 15
แบบทดสอบย่อยที่ 6 แบบทดสอบย่อยที่ 16
แบบทดสอบย่อยที่ 7 แบบทดสอบย่อยที่ 17
แบบทดสอบย่อยที่ 8 แบบทดสอบย่อยที่ 18
แบบทดสอบย่อยที่ 9 แบบทดสอบย่อยที่ 19
แบบทดสอบย่อยที่ 10  
 
   
ค่าความเชื่อมั่น kr-20 แบบทดสอบย่อย 19 แบบทดสอบ  
   
ผลการหาประสิทธิภาพของชดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน E1/E2
ผลการหาค่าความสัมพันธ์ของแบบทดสอบคู่ขนานของเพียร์สัน
ภาคผนวก ค การตรวจสอบสมมติฐาน
   
   
ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
   
ภาคผนวก จ คู่มือใช้งาน  

Children categories

ภาคผนวก (จ) คู่มือการใช้เว็บไซต์

ภาคผนวก (จ) คู่มือการใช้เว็บไซต์ (0)

 

เริ่มเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต หน้าแรกเว็บไซต์
   
main menu module การใช้งาน JEVents Module
   
การใช้นาฬิกาเวลา โมดูล การใช้งาน อุณหภูมิ อากาศ โมดูล
   
การใช้งาน ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล การใช้งาน ราคาน้ำมัน โมดูล
   
การใช้งาน แลกเปลี่ยนเงินตรา โมดูล  การใช้โมดูลข้อมูลทั่วไป
   
การใช้แบบทดสอบก่อนเรียน pretest  แนะนำบทเรียน E-Book
   
E-Book คือ อะไร  ดาวโหลดโปรแกรม E-BOOK
   
การแทรกเสียงประกอบ การแทรกภาพมัลติมิเดีย
   
การจัดการสารบัญ การปรับเปลี่ยนอัลบั้ม
   
การจัดการเอกสาร การปรับแต่งรูปภาพ
   
เครื่องมือในการใช้งาน การเลือกปกหนังสือ
   
ลิงค์ข้อมูล การเขียนไฟล์ E-BOOK เป็น CD
   
การทำโครงงานด้วยกระบวนการ SDLC MODEL  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทดลอง ผลงานสร้างสรรค์ของครู
   
ข่างบริการ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อนวัตกรรม

 

View items...
ภาคผนวก (ง) ใบงาน และ แบบฝึกปฏิบัติ

ภาคผนวก (ง) ใบงาน และ แบบฝึกปฏิบัติ (0)

ใบงาน 1.1 เรื่อง ความหมายและคุณสมบัติของ Hardware ใบงาน 1.2 เรื่อง ความหมายและคุณสมบัติของ software
ใบงาน 1.3 เรื่อง การดาวโหลด และการติดตั้งโปรแกรม ใบงาน 1.4 เรื่อง ความหมายและคุณสมบัติของ e-book
ใบงาน 1.5 เรื่อง แนะนำโปรแกรม Flip Album ใบงาน 1.6 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ของเมนูไฟล์
   
ใบงาน 1.7 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ของเมนูทูล ใบงาน 1.8 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของปกหนังสือ
   
ใบงาน 1.9 เรื่อง การปริ้นเอกสาร ใบงาน 1.10 เรื่อง การจัดการกับข้อความ
   
ใบงาน 1.11 เรื่อง มาปรับเปลี่ยนอลบั้มกันเถอะ ใบงาน 1.12 เรื่อง การจัดการสารบัญ
   
ใบงาน 1.13 เรื่อง การจัดการกับดัชนี ใบงาน 1.14 เรื่อง การดึงภาพจากอินเตอร์เน็ต
   
ใบงาน 1.15 เรื่อง การดึงภาพจากอินเตอร์เน็ต ใบงาน 1.16 เรื่อง การทำรูปทรง select crop shape
   
ใบงาน 1.17 เรื่อง การทำรูปทรง ด้วยคำสั้ง tranparent 3d และ shadow ใบงาน 1.18 เรื่อง การแทรกไฟล์เสียง
   
ใบงาน 1.19 เรื่อง การแทรกไฟล์วีดีโอ ใบงาน 1.20 เรื่อง การเชื่อมต่อข้อมูลภายใน (local network)
   
ใบงาน 1.21 เรื่อง การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก (grobal network) ใบงาน 1.22 เรื่อง การ save และ การสร้างไฟล์นำเสนออัตโนมัติ (auto run)
   
ใบงานที่ 1.5 เรื่อง เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Flip album ใบงานที่ 1.6 เรื่อง การสร้างรูปเล่ม เปลี่ยนปก และพื้นหลัง
แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันเถอะ แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 ประวัติของฉัน
แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 การแทรกรูปภาพ แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 การแทรกไฟล์เพลง
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5 การแทรกไฟล์วิดีโอ แบบฝึกปฏิบัติที่ 6 การ save และการสร้างไฟล์นำเสนออัตโนมัติ
View items...
ภาคผนวก (ง) แบบทดสอบย่อย

ภาคผนวก (ง) แบบทดสอบย่อย (0)

   
ข้อสอบวัดคววามรู้พื้นฐานนักเรียน t-test independent  
   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest)  
   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest)  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 13
แผนการเรียนรู้ที่ 2 แผนการเรียนรู้ที่ 14
   
แผนการเรียนรู้ที่ 4 แผนการเรียนรู้ที่ 15
   
แผนการเรียนรู้ที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 16
   
แผนการเรียนรู้ที่ 6 แผนการเรียนรู้ที่ 17
   
แผนการเรียนรู้ที่ 7 แผนการเรียนรุ้ที่ 18
   
แผนการเรียนรู้ที่ 8 แผนการเรียนรู้ที่ 19
   
แผนการเรียนรู้ที่ 9  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 10  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 11  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 12  
View items...
   

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
next
prev
   

ข่าวงานราชการ-รัฐบาล

next
prev
   

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
next
prev
   

ข่าวการศึกษา-ครูบ้านนอก

next
prev
   

งานราชการ-รัฐวสาหกิจ

next
prev
   

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
next
prev
   

ข่าวการศึกษา-กระปุก

next
prev
   
  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
next
prev
next
prev
next
prev
next
prev
next
prev
next
prev
next
prev
next
prev

next
prev
© ครูสุดตา ชูรัตน์

Vinaora Visitors Counter

1832801
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3830
6507
20531
1795935
107567
116781
1832801

Your IP: 3.94.21.209
2020-11-26 15:11