แบบประเมิน

แบบประเมิน (0)

แบบการประเมินห้องเรียนกลับด้าน
แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล  
แบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมความรับผิดชอบ  
แบบประเมินผลงาน  
แบบประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน  
ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม Bloom  
แบบประเมินข้อสอบ ioc  
การหาค่าความยากง่าย(p) และ อำนาจจำแนก (r)  
การหาความเชื่อมั่น (KR-20)  
แบบประเมินแผนการสอน  
แปลผลการประเมินแผน  
แปลผลแบบประเมินการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
แปลผลวิเคราะห์ข้อสอบ ioc  
แบบวัดความพึงพอใจด้วยชุดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิธีสอนแบบร่วมมือ  
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  
ค่า p, ค่า r และค่า kr-20 ด้วย excel