ภาคผนวก (ง) แบบทดสอบย่อย

ภาคผนวก (ง) แบบทดสอบย่อย (0)

   
ข้อสอบวัดคววามรู้พื้นฐานนักเรียน t-test independent  
   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest)  
   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest)  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 13
แผนการเรียนรู้ที่ 2 แผนการเรียนรู้ที่ 14
   
แผนการเรียนรู้ที่ 4 แผนการเรียนรู้ที่ 15
   
แผนการเรียนรู้ที่ 5 แผนการเรียนรู้ที่ 16
   
แผนการเรียนรู้ที่ 6 แผนการเรียนรู้ที่ 17
   
แผนการเรียนรู้ที่ 7 แผนการเรียนรุ้ที่ 18
   
แผนการเรียนรู้ที่ 8 แผนการเรียนรู้ที่ 19
   
แผนการเรียนรู้ที่ 9  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 10  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 11  
   
แผนการเรียนรู้ที่ 12